Álltalános üzleti feltételek:

1. Alapvető Fogalmak meghatározása

„Vásárló“ az a személy, vagy jogi személy, akivel a Laxun kft Szerződést kötött (az alábbiakban meghatározva).
„Megrendelés“ árura vonatkozó adásvételi szerződés, amely a Laxun kft. mint eladó, és a Vásárló között jött létre a jelen Általános üzleti feltételek alapján.
„Laxun Kft. vagy „Eladó“ a Laxun Kft.. székhely: Budapest 1194 Karton u 39 asz:14382857-2-43

„Általános üzleti feltételek továbbiakban “ÁÜF”

2. Feltételek alkalmazhatósága és módosíthatósága

2.1. Ha a szerződésben nincs kifejezetten másként meghatározva, a jelen ÁÜF a Laxun Kft.. és Vásárló közti jogviszonyt szabályozzák, amely a Megrendelés alapján keletkezett. A jelen ÁÜF kizárják bármilyen más szerződéses vagy sablon feltételek alkalmazhatóságát, melyekre a Vásárló bárminemű közleményében vagy korábbi tárgyalások stb. alapján hivatkozhatna.
2.2. Az ÁÜF a Megrendelés elválaszthatatlan része. A Megrendelés és ÁÜF közti ellentmondás vagy eltérő feltételek esetén a Megrendelésben foglaltak az irányadók. A Vásárló hozzájárul, hogy az ÁÜF alkalmazása esetén is a Laxun Kft.. feltételei alapján kell eljárnia, még akkor is, ha a Vásárló feltételeivel szemben kifogás nem merül fel. A szerződésteljesítésre irányuló cselekedek a Laxun Kft.. részéről ezért nem minősülnek az általunk támasztott feltételektől eltérő szerződési feltételekhez való hozzájárulásnak.
2.3. A Vásárló a Megrendelés aláírásával elfogadja az ÁÜF alkalmazhatóságát az Eladó általi áruszállításra vonatkozóan.
2.4. A jelen ÁÜF továbbá szabályozzák a Megrendelés-szerződés feltételeit, valamint a Vásárló és Eladó közti, a jövőbeni megrendelések, szerződéskötések módjára vonatkozó megállapodást is jelentik .
2.5. A Laxun Kft. általi szolgáltatásnyújtások esetén a jelen ÁÜF rendelkezései megfelelő mértékben alkalmazandók.
3. SZERZŐDÉSKÖTÉS
3.1. Az Eladó katalógusokban, prospektusokon és egyéb nyomtatványokon, interneten, hirdetésekben stb. közölt ajánlatai a kínált áruskálát bemutató nem kötelező érvényű tájékoztatások, és sem szerződéskötési ajánlatnak, sem nyilvános szerződéskötési ajánlatnak nem minősülnek. Az Eladó fenntartja a jogot a nyomdahibák kijavítására és ajánlattételeinek módosítására, saját részéről való bárminemű felelősségvállalás nélkül. Tömeg, méret, kapacitás, teljesítmény, ábrázolás és az ajánlattételekben lévő egyéb adatok csupán tájékoztató jellegűek, amelyek a valóságtól olyan mértékben térhetnek el, amely nincs kihatással az áru rendeltetésszerű használat melletti működőképességére.
3.2. A megrendelést (szerződéskötési javaslat) a Vásárló megteheti telefonon, írásban, faxon, elektronikus vagy más olyan formában, amelyet az Eladó aktuális ajánlataiban lehetségesként tüntet fel, mindig az áru ajánlattételben feltüntetett áru specifikációk szerint.
3.3. A Laxun Kft.. saját választása alapján egyetértését a rendeléssel (szerződéskötési javaslat elfogadása) kifejezheti a megrendelés visszaigazolásával, az áru elküldésével, illetve egyéb hasonló módon a Vásárló értesítése nélkül.

4. ÁRKÉPZÉS

4.1. Ha nincs kifejezetten másként feltüntetve, érvényes, hogy az Eladó által kínált áru ára általános forgalmi adó és
szállítási költségek nélkül van megadva.
4.2. Telefonos megrendelés esetén a telefonos operátor által közölt ár érvényes. Kétes esetekben az aktuális árlista szerinti ár az irányadó.
4.3. Az Eladó fenntartja a jogot az egyoldalú ármódosításra olyan költségnövekedések esetén, amelyek általa nem befolyásolható okok miatt következtek be, és amelyek a kínálat nyilvánosságra hozatala utáni időszakban merültek fel (adóemelések, árfolyam változás, a szállítási feltételek jelentős módosulása a gyártók és további beszállítók részéről stb.), melynek közzététele az interneten, illetve, ha már szerződéskötésre került sor, akkor a Vásárlónak megküldött egyoldalú írásbeli kiértesítés formájában fog történni. Ha a Vásárló az árnövekedéssel nem fog egyetérteni, akkor jogában áll a Szerződéstől visszalépnie.

5. FIZETÉS

5.1. Átutalásos fizetés esetén a vételár akkor minősül kifizetettnek, amikor a teljes vételár megjelenik az Eladó számláján (ill. az ár egy része különálló szállítmányrészre vonatkozóan). A vételár késedelmes kifizetése, vagy egyéb pénzügyi kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az Eladó az irányadó jog szerinti törvényes mértékű, gazdálkodó szervezetekre vonatkozó késedelmi kamat felszámítására jogosult a Vásárló terhére. Finanszírozó bevonása esetén minden kockázat, késedelem, a Vásárlót terhelik. Készre jelentett árut a Vásárló a készre jelentést követő 5 munkanapon belül köteles kifizetni, amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik. A készrejelentett áru raktározásáért a Laxun Kft.. raktározási díjat számolhat fel, a díj mértéke változó beszállítónként és gépenként. Az esetlegesen felmerült raktározási díjat a gép leszállításának megkezdése előtt meg kell fizetni a Vásárlónak. A raktározási költség és egyéb járulékos költségek, melyek valósan felmerültek, abban az esetben is megtérítendők a Laxun Kft..-nek amennyiben a Vásárló elált vételi szándékától.
5.2. A Vásárló az áru vételárának teljes kifizetése pillanatában, vagy az áru átvételének (lásd a 6. cikket) pillanatában szerzi meg az áru tulajdonjogát, mégpedig a később bekövetkező esemény szerint. Amíg az áru a Laxun Kft.. tulajdonában van, a Laxun Kft.. a Vásárló kötelezettségeinek elmulasztása miatt az árut ismét birtokába veheti. Amíg a tulajdonjog nem száll át a Vásárlóra, a Vásárló köteles a neki már leszállított áruról saját költségein úgy gondoskodni, mintha csak az árut raktározná, és nem áll jogában az áruval sem más módon rendelkezni, sem azt használni ill. megbontani. Ugyanez érvényes, ha az Eladó bármilyen okból kifolyólag ismét az áru tulajdonosává válik.
5.3. Ha az Eladó részéről a megrendelésre szállított áru vételárára vonatkozóan előlegfizetésre került sor, az előleg nem visszatérítendő. A Vásárló csupán abban az esetben jogosult előleg visszatérítésre, ha a Vásárló a 8.2. cikkely szerint lép vissza a szerződéstől.
5.4. A Vásárló köteles a Laxun Kft.. részére valamennyi olyan költséget és kiadást megtéríteni, amely a fizetési ill. egyéb kötelezettségek Vásárló általi megszegésével keletkeztek, beleértve (azonban korlátlanul) az elmulasztott kifizetések behajtása céljából igénybe vett jogi képviselettel kapcsolatos kiadásokat is.
5.5. A Vásárló által adott előlegre az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) foglalóra vonatkozó rendelkezései az irányadók, az átadott előleg foglalónak minősül.
5.5. Az áru Eladónak történő visszatérítése esetén (pl. a 7.5. cikkely alapján) az Eladó jogosult a vételár visszatérítését a Vásárló általi adójóváírás jóváhagyásához kötni.

6. ÁRU LESZÁLLÍTÁSA

6.1. Az áru leszállítása az áru Vásárlóhoz való elküldésével valósul meg, tehát abban a pillanatban, amikor az árut a Laxun Kft.. a Vásárlóhoz való szállítás céljából átadja az első szállítmányozónak (leszállítás pillanata). Ha a Laxun Kft.. saját választása alapján az áru szállítását saját költségén végzi, a leszállítás abban a pillanatban valósul meg, amikor a Vásárló a megegyezett célhelyen rendelkezhet az áruval. Személyes árufelvétel esetén a leszállítás abban a pillanatban valósul meg, amikor a Vásárló az Eladó székhelyén az áruval rendelkezhet; ha az átvételi határidő előre megegyezett, a leszállítás a megegyezett határidő végső napja, hacsak a Vásárló korábban nem veszi fel az árut.
6.2. Az árura vonatkozó kárkockázat és az ahhoz kapcsolódó harmadik személlyel szembeni felelősség a Vásárlóra a leszállítás pillanatában száll át.
6.3. Az átadás időpontját az Eladó határozza meg. Az ajánlattételben (3.1. cikkely) vagy Szerződésben feltüntetett átadási időpont csupán tájékoztató jellegű, és a Laxun Kft.. nem felelős a feltételezett szállítási időponthoz képest késedelmes leszállításért. Ha a szállítás a feltételezett szállítási időponthoz képest több mint 12 hónapot késik, a 8.2. cikkelynek megfelelően kell eljárni.
6.4. A Laxun Kft..saját választása alapján jogosult az árut a célhelyen hagyni vagy elraktározni mindaddig, amíg az áru Vásárló általi átvételére nem kerül sor, valamint jogában áll azt 1 hónap elteltével eladni; a Vásárló felelős az ezzel kapcsolatos valamennyi költségért és kiadásért. Ez azonban nem érinti A Laxun Kft.. számára az áruátvételének elmulasztásával okozott kár Vásárló általi jóvátételét.

7. GARANCIA ÉS MINŐSÉG

7.1. Az Eladó a minőségre garanciát vállal. A garancia olyan hibákra vonatkozik, amelyek gátolják az eszköz rendeltetésszerű használatát, a tulajdon átszállás napján (tehát az áru leszállításától számítva a 6.1. cikkely alapján) az eszközre nézve kárveszélyt jelentenek, valamint a garanciális időtartam során fellépő hibákra. A garanciális időtartam az áru leszállításának napjától számított 6-12 hónap. Az áru cseréje vagy javítása során érvényesített garancia nem szakítja meg az eredeti garanciális időtartam folyását, azt csupán a javítás (csere) időtartamával meghosszabbítja. Ez a rendelkezés nem érinti a Vásárló törvényen alapuló szavatossági igényeit.
7.2. A Vásárló köteles az árut az átvételt követően mielőbb átvizsgálni és az áru hibáját mindennemű felesleges késedelem nélkül bejelenteni ,(valamint az áru használatával felhagyni. Ez a kötelezettség megfelelő mértékben azon hibákra is vonatkozik, amelyek a garanciális időtartam során léptek fel, és amely esetekben a Vásárló köteles az áru hibáját a hiba felmerülését követően mindennemű felesleges késedelem nélkül bejelenteni, legkésőbb azonban a garanciális időtartam utolsó napján. Az Eladó nem felelős azon hibákért, vagy azon meglévő hibák súlyosbodásáért, amelyek ezen kötelezettség megszegésével keletkeznek; az eszköz állapotának alapvető leromlása a Vásárló kárral kapcsolatos jogainak vesztésével jár.
7.3. Ha a Vásárló Laxun Kft..-t a hiba nyilvánvaló fellépésétől számított 2 héten belül nem tájékoztatja hibáról, akkor elveszti jogát a kárral kapcsolatos jogok érvényesítésére. Az Eladó felszólítására a Vásárló köteles kárral kapcsolatos jogait az Eladó által előírt nyomtatványon érvényesíteni (ill. korábbi bejelentését kiegészíteni), egyébként kárral kapcsolatos jogait elveszti.
7.4. A garancia nem vonatkozik: fogyasztási cikkekre,kopóalkatrészekre, pl. olaj, ékszíj stb., hagyományos kopásra, korrózióra vagy a hidraulikus folyadék szivárgására; az áru olyan hibáira, melyek helytelen telepítéssel, raktározással vagy használattal keletkeztek (helytelen használat alatt elsősorban a használati útmutatóban foglaltak megszegése, illetve hiányos szakismerettel okozott szakszerűtlen használat, beállítási és helytelen szerszámozás értendő), olyan árukra, melyek karbantartása nem szakképzett technikusok által történt, azon árukra, melyeken a Vásárló vagy harmadik személy által végzett beavatkozások vagy bárminemű tevékenységükkel okozott meghibásodások keletkeztek a Laxun Kft.. felügyeletén kívül, továbbá azon károkra, amelyek vis major eredetűek és a szennyeződött árura.
7.5. Kárral kapcsolatos jogok: ha az áru a 7.1. cikkely alapján hibás, a Laxun Kft.. köteles saját választása alapján az ilyen árut megjavítani vagy kicserélni (vagy annak hibás részét), illetve ha az áru (vagy annak hibás része) bármilyen okból nem javítható meg ill. nem cserélhető ki, köteles a Vásárló részére az áru vételárát visszatéríteni, miután a Vásárló a Laxun Kft.. részére az árut visszatéríti. A Laxun Kft.. számára visszatérített bármilyen olyan áru, amely nem javítható meg, a Laxun Kft.. tulajdonába száll át. A szállítási költségek és a cserével vagy áru-visszatérítéssel járó további költségek a Vásárlót terhelik. Kifejezetten kikötjük, hogy az eszköz hibája
esetén kizárt a Vásárló, Laxun Kft..-hez és Laxun Kft..-től való szállítására fordított költségeinek megtérítésére, és a Laxun Kft.. nem felelős sem a Vásárló elmaradt nyereségéért, sem az áru hibájával okozott egyéb közvetett károkért.
7.6. Ha az áru (vagy annak részének) javítása a Vásárlónál történik, a Laxun Kft.. számára keletkező utazási és szállásköltségek a Vásárlót terhelik; a valós
költségráfordítás helyett az Eladó jogosult az Eladó érvényes szervizbeavatkozási árlistája szerinti térítés követelésére , ha az nem haladja meg a valós költségráfordítást.
7.7. Ha a Laxun Kft.. teljesíti a 7.5. cikkely rendelkezéseit, akkor nincs semmilyen további kötelezettsége az áru fennálló hibájából kifolyólag.
7.8. A kárral kapcsolatos jogok jogosulatlan érvényesítése esetén a Vásárló köteles valamennyi olyan kiadást megtéríteni, amelyek az Eladó részére a jogosulatlan reklamációval keletkeztek, beleértve az Eladó technikusainak munkadíját az Eladó érvényes szervizbeavatkozási árlistája szerinti hasonló szerviz szolgáltatásért fizetendő összeg nagyságában.
7.9. Szolgáltatásnyújtás esetén a Laxun Kft.. garantálja, hogy ezen szolgáltatások szakszerű beavatkozással és kezeléssel fognak zajlani.
7.10. Amennyiben a Vásárló bármilyen, az áru gyártójára visszavezethető okból eláll a megrendeléstől és az Eladó a Vásárló elállásának jogszerűségét elismeri, a vételár visszatérítésére vonatkozó kötelezettségét az Eladó oly módon is teljesítheti, hogy a Vásárlótól átvett vételár erejéig a Vásárlóra engedményezi az áru gyártójával szembeni szavatossági igényeit és a gyártó részére átadott vételár visszatérítésre vonatkozó követeléseit. Ezzel egyidejűleg az Eladó átadja a Vásárlónak a gyártóval létrejött szerződés és a gyártóval közölt elállásának egy példányát a kézbesítést igazoló okiratokkal együtt, valamint a gyártó részére megfizetett vételár megfizetésének igazolásait.

8. VIS MAJOR

8.1. A Laxun Kft.. fenntartja magának a jogot a szállítás elhalasztására vagy a Szerződéstől való részleges vagy teljes visszalépésre arra az esetre, ha kereskedelmi tevékenységét nem tudja megfelelően végezni olyan előreláthatatlan vagy nem elhárítható akadályok következtében, amelyek kereskedelmi tevékenységét általa nem befolyásolható módon akadályozzák, beleértve (de nem korlátozások nélkül) bizonyos törvények, előírások vagy rendeletek megjelenését (legyen az érvényes vagy érvénytelen), háborút vagy rendkívüli állapotot, zavargásokat, tűzesetet, munkaerő hiányt, a szállítmányozó részéről való korlátozást vagy késedelmet, valamint a szükséges vagy megfelelő anyagok szállításának késedelme vagy a szállítás megszerzésének lehetetlensége esetén.
8.2. 12 hónapot meghaladó nem megszakítottan fennálló vis major esetén bármelyik szerződő fél jogosult a Szerződéstől visszalépni.

9. KÁRFELELŐSSÉGI KORLÁTOZÁSOK

9.1. Kifejezetten kikötjük, hogy a Laxun Kft.. cselekvésével keletkezett kár esetén kizárt a bárminemű kártérítés érvényesítése abban a tekintetben, hogy a Laxun Kft.. részéről a kárra vonatkozóan nem keletkezik semmilyen felelősség mind addig, amíg az áru és/vagy szolgáltatás ára nincs
teljesen kifizetve; a feltüntetett felelősség keletkezése estén ezenfelül azt az ilyen áru és/vagy szolgáltatás árának nagysága korlátozza. A Laxun Kft.. nem felelős semmilyen olyan kárért, amelyet a Vásárlónak késedelmével okoz. A Laxun Kft.. úgyszintén nem felelős sem a Vásárló elmaradt nyereségéért, sem az egyéb közvetett károkért.

10. SZELLEMI TULAJDON

10.1.A Vásárló elismeri, hogy nem szerez semmilyen jogokat azon szabadalmakra, védjegyekre, üzleti nevekre és olyan szellemi tulajdonra, amely a Laxun Kft.. birtokában vagy használatában van. A Vásárló kötelezi magát, hogy nem fog semmi olyat tenni, illetve meggátolja, hogy olyan történjen, ami bármilyen módon kedvezőtlenül hatna a Laxun Kft.. szellemi tulajdonának érvényességére vagy értékére, illetve rontaná a Laxun Kft.. jó hírnevét.

11. ÁTRUHÁZÁS

11.1.A Vásárló a Laxun Kft.. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a Szerződésből adódó semmilyen jogok és követelések harmadik személyre történő átruházására.
11.2.A Vásárló nem jogosult egyoldalúan beszámítani semmilyen jogot a Laxun Kft.. követelésével szemben.

12. DÖNTŐBÍRÁSKODÁS

12.1.A szerződő felek Szerződés vagy a jelen ÁÜF által kifejezetten nem szabályozott jogaira és kötelezettségeire a magyarországi jogi előírások vonatkoznak. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ egyezmény (CISG) nem alkalmazható.
12.2.A Szerződésből vagy azzal kapcsolatban adódó valamennyi vitás kérdés végső érvényű elrendezése Magyarország hatályos jogszabályainak alkalmazásával és a Budapesti XX. XXI. és XXIII. kerületi Bíróság előtt fog történni.
12.3.A jelen ÁÜF eredeti nyelve a Magyar. Valamennyi idegen nyelvű fordítás csupán tájékoztató jellegű, és a magyar változat és fordítás közti eltérés esetén a magyar nyelvű változat részesítendő előnyben. A Vásárló megrendelésével és az ÁÜF elfogadásával igazolja, hogy megismerkedett azok magyar nyelvű változatával.

13. BEÜZEMELÉS ÉS BETANÍTÁS

13.1 A Laxun Kft. szolgáltatásai között szerepel az általa forgalmazott és nem forgalmazott ipari berendezések szakszerű beüzemelése és használatuk betanítása külön díjazás ellenében.
13.2 A Beüzemelés nem tartalmazza a gép-berendezés szállítását daruzását a Vásárló telephelyén való gép mozgatását elhelyezését, elektromos levegő és egyéb bekötését, sem ezek segédanyagait (pl. olajjal feltöltés).
13.3 Kizárólag a gép- berendezés gyártója által meghatározott szabályos működés beállítására vonatkozik. Ha Valamennyi gépi funkció a gyártó által meghatározott minőségben működik a gép- berendezés beüzemeltnek minősül.
13.4 A Betanítás a Gép- Berendezés kezelőszerveinek, karbantartásának és működésének ismertetését jelenti.
13.5 Sem a betanítás sem a beüzemelés nem tartalmaz semmiféle gyártási Know-How-t átadást, kialakítást. Amennyiben a Gép- berendezést kifejezetten valamely termék gyártására vásárolta a Vásárló a Laxun Kft..-től, a gyártástechnológia kialakítása a Vásárló feladata. A Beüzemelés és betanításnak nem része semmiféle mintadarab legyártása.
13.6 A Laxun Kft.. szolgáltatásai között szerepel Technológiai tervezés, Know-How átadás, kialakítás és Üzemtervezés is, melyek teljes mértékben függetlenek és nem összemoshatóak a beüzemeléssel, betanítással.
13.7 A Laxun Kft. megfelelő szabadságot ad a Vásárlónak az általa beüzemelt Gépek- berendezések használatában, ha azok nem sértik a szakszerű használatot. A Laxun Kft. ugyanakkor elhárít minden felelősséget a Vásárló által kialakított technológiákkal kapcsolatban.